hakkimizda-kapak
Ayrıntıyı hesaba katar, düşünmeyi yeniden tasarlar.

Yaklaşım

Dissensus olarak araştırmalarımızda etnografik yöntemler kullanıyoruz. Büyük veri çağında, nüansları gören bilgi üretme yöntemlerine duyulan ihtiyacın farkındayız. Hızlı biriken anlık veriyi çok katmanlı bir gündelik deneyim anlayışıyla birleştiriyoruz. Her bir araştırma için yeni bir yöntem tasarlıyoruz. Gündelik hayat, tutarlı düzlüklerden değil, çelişkili kıvrımlardan oluşur. Hayatın akışı içinde sürekli dolaşımda olan etkiler, anlamlar ve arzular; çoklu gerçeklikler, yaklaşımlar ve duruşlar yaratır. Duygu, düşünce, davranış ve deneyimler bireysel olduğu kadar toplumsal ilişkilerin karmaşık bir ürünüdür. Bireyler, sosyal ilişkiler ve toplumsal kurumlar akıl ve duygunun bir aradalığıyla hareket eder. Dissensus olarak bu derinliği anlamak ve bilgiye dönüştürmek için farklı disiplinlerden gelen deneyimlerimizi bir araya getiriyoruz. Yeni ilişkiler tespit ediyor, yeni kategoriler inşa ediyoruz.

Prensipler

Dissensus

  • Veri odaklıdır. Sahanın ortaya çıkardığı veri ve ilişkileri önceler. Verili yaklaşımların önerdiği hipotezlerin yerine sahanın yaratıcılığını tercih eder.
  • Bütüncüldür. Veriyi kendi toplumsal bağlamı içinde değerlendirir. Analitik ayrımlarla düşünürken hayatın bütüncüllüğünü göz önünde bulundurur. Araştırmalarını her bir olguyu var eden ilişki katmanlarını bir arada düşünerek gerçekleştirir.
  • Şüphecidir. Alışılagelmiş genellemeleri sorgular. Her bir çıkarımla birlikte yeni sorular sormaktan çekinmez.
  • Yorumsamacıdır. Verinin kendi kendine konuşmayacağının bilincindedir. Farklı nedensellikleri yorumlamayla ortaya çıkarmanın peşindedir.
  • Tasarımdan veri toplamaya, analizden raporlamaya kadar araştırmanın her safhasında mahremiyet ve hakkaniyetli temsil prensipleri ışığında hareket eder.

Biz Kimiz?

Şemsa Özar

Kurucu Ortak | Projeler ve İnsan Kaynakları Direktörü | [email protected]

1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Devlet İstatistik Enstitüsü’nde ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda çalıştı. 1990 yılında Viyana Ekonomi Üniversitesi’nden iktisat dalında doktora derecesini aldı. 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden emekli oldu. Kadın emeği, istihdamı ve girişimciliği, toplumsal cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık, mikro ve küçük işletmeler, sosyal politika, enformel istihdam ve zorunlu göç konularında araştırma ve yayınları bulunmaktadır. KSGM (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü) ve Dünya Bankası finansmanı ile gerçekleştirilen Kadın İstihdamının Geliştirilmesi Projesi kapsamında 2 saha araştırması yürüttü. Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve ERF (Economic Research Forum for Arab countries, Iran and Turkey) tarafından Fas, Lübnan, Mısır ve Türkiye’de eşanlı yürütülen Mikro ve Küçük İşletmeler Araştırma Projesi’nin Türkiye saha araştırmalarını gerçekleştirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi’ni yürüttü. Avrupa Komisyonu, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve SSRC (Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi) gibi uluslararası kuruluşlara danışmanlık yaptı. EGGE’de (İstihdam ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konularında Avrupa Uzman Ağı) Türkiye’yi temsil etti. IAFFE’nin (Uluslararası Feminist İktisat Derneği) 2015-16 dönemi başkanlığını yürüttü. Türkiye çapında 34 kadın derneği ve oluşumunun çatı örgütü olan Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi’nin (KEİG) kurucu üyesidir. Kalkınma Merkezi ve DİSA (Diyarbakır Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü) gibi sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüttü.

Nükhet Sirman

Kurucu Ortak | Projeler ve Ağ Kurma Direktörü | [email protected]

1988 yılında Londra Üniversitesi Antropoloji bölümünden doktora derecesi aldı. Önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde sonra da Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden emekli oldu. Antropolojinin yanısıra aile, akrabalık ve modern Türkiye’nin kuruluşu ile duygu sosyolojisi alanında dersler verdi. Türkiye tarımında aile işletmeciliği, toplumsal hareketler, aile ve toplumsal cinsiyet, namus kavramları ve kadı- na yönelik şiddet, göç ve son olarak da medya ve televizyon üzerine çalışmalar yürüttü. Uzun yıllar niteliksel araştırma dersleri verdi, Söke, Sivrihisar, Diyarbakır, Mersin’de başta katılımcı gözlem olmak üzere çeşitli niteliksel yöntemlere dayanan saha araştırmaları yürüttü. Tarımsal dönüşüm, kadına yönelik şiddet, eğitimde toplumsal cinsiyet, ilk ebeveynlik denemeleri, göç gibi konularda Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümü, KSGM (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü), UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu), Göç Derneği, Kader (Kadın Adayları Destekleme Derneği), UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bağlar Belediyesi, AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı), ERG (Eğitim Reformu Girişimi) başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla araştırmalar yürüttü. Çeşitli konularda eğitim modülleri tasarladı ve yönetti. Kadına yönelik şiddet konusunda ulusal eylem planı hazırlıklarına katkıda bulundu. Mor Çatı, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Kader gibi çeşitli kadın sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Fransa ve İngiltere’de araştırma kurumlarında misafir araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu.

Yusuf Kutlu

Kurucu Ortak | Tasarım, Yayın ve İletişim Direktörü | [email protected]

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. Boğaziçi Üniversitesi Modern Türkiye Tarihi Enstitüsü’nde doktor adayıdır. 19. yüzyıl İstanbul’da çöp, temizlik ve kamu sağlığı konularında doktora projesi yürütmektedir. Türkiye’nin Siyasi Evrenini Duygular ve Duygulanımlar Üzerinden Anlamak başlıklı araştırma projesinin yürütücü ekibinde yer aldı. 2018’de, Konda Seçmen Kümeleri: HDP Seçmenleri başlıklı araştırmanın direktörlüğünü yaptı. Farklı araştırma şirketlerinde, bankacılık, gıda, perakendecilik, güvenlik ve güncel siyasetle ilgili araştırmalar yürüttü.

Gökhan Mülayim

Kurucu Ortak | [email protected]

2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesiyle mezun oldu. 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. Boston Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktor adayı ve öğretim asistanıdır. Türkiye’nin Siyasi Evrenini Duygular ve Duygulanımlar Üzerinden Anlamak başlıklı araştırma projesinin yürütücü ekibinde yer aldı. Şu an, maddi olmayan ürün ve hizmetlerin piyasalaşma süreçleri üzerine bir doktora projesi; siyasal partilerin mikro örgütlenme pratikleri üzerine de bir araştırma projesi yürütmektedir. Ekonomik sosyoloji, kültür sosyolojisi, duygu sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, örgütsel çalışmalar ve şehir çalışmaları alanlarında araştırmalar yapmaktadır.

Sidar Bayram

Kurucu Ortak | Tasarım, Yayın ve İletişim Direktörü | [email protected]

2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümlerinden lisans dereceleriyle mezun oldu. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. 2009-2012 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktor adayıdır. Görsel-işitsel kayıt sistemlerinin toplumsal, siyasal ve estetik etkileri üzerine doktora projesi yürütmektedir. Maddi kültür, medya arkeolojisi, arşiv çalışmaları, teknolojik altyapılar, estetik pratikler, görsel-işitsel bilgi biçimleri, ve duygu sosyolojisi alanlarında çalışmaktadır. Basılı ve dijital mecralarda yazı ve söyleşilerinin yayınlanmasının yanı sıra, çevirmenlik ve editörlük yapmaktadır.

Orkun Doğan

Kurucu Ortak | İnsan Kaynakları ve Finans Direktörü | [email protected]

2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünden lisans derecesiyle mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Barcelona Graduate School of Economics’ten ekonomi ve kamu politikaları iktisadı alanlarında yüksek lisans dereceleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde doktor adayı ve araştırma görevlisidir. Farklı araştırma projelerinde proje koordinatörü, saha araştırmacısı ve veri analisti olarak görev aldı. Politik ekonomi, kalkınma iktisadı, tarım ekonomisi, ekolojik iktisat ve davranışsal iktisat alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Tarım ve gıda sistemleri alanındaki akademik çalışmalarının yanı sıra kooperatifçilik alanında deneyimi bulunmaktadır.