Ayrıntıyı hesaba katar, düşünmeyi yeniden tasarlar.

Amacımız

Dissensus olarak araştırmalarımızda etnografik yöntemler kullanıyoruz. Büyük veri çağında, nüansları gören bilgi üretme yöntemlerine duyulan ihtiyacın farkındayız. Hızlı biriken anlık veriyi çok katmanlı bir gündelik deneyim anlayışıyla birleştiriyoruz. Her bir araştırma için yeni bir yöntem tasarlıyoruz. Gündelik hayat, tutarlı düzlüklerden değil, çelişkili kıvrımlardan oluşur. Hayatın akışı içinde sürekli dolaşımda olan etkiler, anlamlar ve arzular; çoklu gerçeklikler, yaklaşımlar ve duruşlar yaratır. Duygu, düşünce, davranış ve deneyimler bireysel olduğu kadar toplumsal ilişkilerin karmaşık bir ürünüdür. Bireyler, sosyal ilişkiler ve toplumsal kurumlar akıl ve duygunun bir aradalığıyla hareket eder. Dissensus olarak bu derinliği anlamak ve bilgiye dönüştürmek için farklı disiplinlerden gelen deneyimlerimizi bir araya getiriyoruz. Yeni ilişkiler tespit ediyor, yeni kategoriler inşa ediyoruz.

Prensiplerimiz

Dissensus;

  • Veri odaklıdır. Sahanın ortaya çıkardığı veri ve ilişkileri önceler. Verili yaklaşımların önerdiği hipotezlerin yerine sahanın yaratıcılığını tercih eder.

  • Bütüncüldür. Veriyi kendi toplumsal bağlamı içinde değerlendirir. Analitik ayrımlarla düşünürken hayatın bütüncüllüğünü göz önünde bulundurur. Araştırmalarını her bir olguyu var eden ilişki katmanlarını bir arada düşünerek gerçekleştirir.

  • Şüphecidir. Alışılagelmiş genellemeleri sorgular. Her bir çıkarımla birlikte yeni sorular sormaktan çekinmez.

  • Yorumsamacıdır. Verinin kendi kendine konuşmayacağının bilincindedir. Farklı nedensellikleri yorumlamayla ortaya çıkarmanın peşindedir.

  • Tasarımdan veri toplamaya, analizden raporlamaya kadar araştırmanın her safhasında mahremiyet ve hakkaniyetli temsil prensipleri ışığında hareket eder.

Biz Kimiz

Kurucu Ortak | Projeler ve İnsan Kaynakları Direktörü

Şemsa Özar

1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Devlet İstatistik Enstitüsü'nde ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda çalıştı. 1990 yılında Viyana Ekonomi Üniversitesi'nden

1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Devlet İstatistik Enstitüsü'nde ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda çalıştı. 1990 yılında Viyana Ekonomi Üniversitesi'nden iktisat dalında doktora derecesini aldı. 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden emekli oldu. Kadın emeği, istihdamı ve girişimciliği, toplumsal cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık, mikro ve küçük işletmeler, sosyal politika, enformel istihdam ve zorunlu göç konularında araştırma ve yayınları bulunmaktadır. KSGM (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü) ve Dünya Bankası finansmanı ile gerçekleştirilen Kadın İstihdamının Geliştirilmesi Projesi kapsamında 2 saha araştırması yürüttü. Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve ERF (Economic Research Forum for Arab countries, Iran and Turkey) tarafından Fas, Lübnan, Mısır ve Türkiye?de eşanlı yürütülen Mikro ve Küçük İşletmeler Araştırma Projesi'nin Türkiye saha araştırmalarını gerçekleştirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi'ni yürüttü. Avrupa Komisyonu, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve SSRC (Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi) gibi uluslararası kuruluşlara danışmanlık yaptı. EGGE'de (İstihdam ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konularında Avrupa Uzman Ağı) Türkiye'yi temsil etti. IAFFE'nin (Uluslararası Feminist İktisat Derneği) 2015-16 dönemi başkanlığını yürüttü. Türkiye çapında 34 kadın derneği ve oluşumunun çatı örgütü olan Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi?nin (KEİG) kurucu üyesidir. Kalkınma Merkezi ve DİSA (Diyarbakır Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü) gibi sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüttü.
Kurucu Ortak | Projeler ve Ağ Kurma Direktörü

Nükhet Sirman

1988 yılında Londra Üniversitesi Antropoloji bölümünden doktora derecesi aldı. Önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde sonra da Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalıştı.

1988 yılında Londra Üniversitesi Antropoloji bölümünden doktora derecesi aldı. Önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde sonra da Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden emekli oldu. Antropolojinin yanısıra aile, akrabalık ve modern Türkiye'nin kuruluşu ile duygu sosyolojisi alanında dersler verdi. Türkiye tarımında aile işletmeciliği, toplumsal hareketler, aile ve toplumsal cinsiyet, namus kavramları ve kadına yönelik şiddet, göç ve son olarak da medya ve televizyon üzerine çalışmalar yürüttü. Uzun yıllar niteliksel araştırma dersleri verdi, Söke, Sivrihisar, Diyarbakır, Mersin'de başta katılımcı gözlem olmak üzere çeşitli niteliksel yöntemlere dayanan saha araştırmaları yürüttü. Tarımsal dönüşüm, kadına yönelik şiddet, eğitimde toplumsal cinsiyet, ilk ebeveynlik denemeleri, göç gibi konularda Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümü, KSGM (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü), UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu), Göç Derneği, Kader (Kadın Adayları Destekleme Derneği), UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bağlar Belediyesi, AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı), ERG (Eğitim Reformu Girişimi) başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla araştırmalar yürüttü. Çeşitli konularda eğitim modülleri tasarladı ve yönetti. Kadına yönelik şiddet konusunda ulusal eylem planı hazırlıklarına katkıda bulundu. Mor Çatı, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Kader gibi çeşitli kadın sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Fransa ve İngiltere'de araştırma kurumlarında misafir araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu.
Kurucu Ortak | Tasarım, Yayın ve İletişim Direktörü

Yusuf Kutlu

Boğaziçi Üniversitesi Modern Türkiye Tarihi Enstitüsü'nde doktor adayı olarak 19. yüzyıl İstanbul'da çöp, temizlik ve kamu sağlığı konularında doktora projesi yürütmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Modern Türkiye Tarihi Enstitüsü’nde doktor adayı olarak 19. yüzyıl İstanbul’da çöp, temizlik ve kamu sağlığı konularında doktora projesi yürütmektedir. Türkiye’nin Siyasi Evrenini Duygular ve Duygulanımlar Üzerinden Anlamak başlıklı araştırma projesinin yürütücü ekibinde yer aldı. 2018’de, Konda Seçmen Kümeleri: HDP Seçmenleri başlıklı araştırmanın direktörlüğünü yaptı. Farklı araştırma şirketlerinde, bankacılık, gıda, perakendecilik, güvenlik ve güncel siyasetle ilgili araştırmalar yürüttü.
Kurucu Ortak

Gökhan Mülayim

2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesiyle mezun oldu. 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. Boston Üniversitesi Sosyoloji bölümünde

2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesiyle mezun oldu. 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. Boston Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktor adayı ve öğretim asistanıdır. Türkiye'nin Siyasi Evrenini Duygular ve Duygulanımlar Üzerinden Anlamak başlıklı araştırma projesinin yürütücü ekibinde yer aldı. Şu an, maddi olmayan ürün ve hizmetlerin piyasalaşma süreçleri üzerine bir doktora projesi; siyasal partilerin mikro örgütlenme pratikleri üzerine de bir araştırma projesi yürütmektedir. Ekonomik sosyoloji, kültür sosyolojisi, duygu sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, örgütsel çalışmalar ve şehir çalışmaları alanlarında araştırmalar yapmaktadır.
Kurucu Ortak | Ağ Kurma Direktörü

Feyza Akınerdem

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans ve yüksek lisans dereceleriyle mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Engelliler Merkezi ve Sağlık A.Ş.'de Ar-Ge birimlerinde çalıştı

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans ve yüksek lisans dereceleriyle mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Engelliler Merkezi ve Sağlık A.Ş.'de Ar-Ge birimlerinde çalıştı. 2008 yılında Open University Psikoloji Bölümünde Türkiye'de gündüz kuşağı televizyonu ve izleyicileri konulu araştırmasıyla doktora programına kabul aldı. 2015 yılında bu araştırmayı City University of London, Kültür Siyaseti ve Yönetimi Bölümünde burslu olarak tamamlayarak doktora derecesini aldı. İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde dersler verdi. Halen Boğaziçi Üniversitesi'nde televizyon incelemeleri, medya teorileri ve hakikat-sonrası toplum konulu dersler vermektedir. KSGM (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü) ve UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) tarafından yürütülen Aile İçi Şiddet Araştırmasında araştırmacı olarak çalıştı. 2015 yılında Hrant Dink Vakfı tarafından yayınlanan Medyada Kadınların Temsili: Televizyon ve İnternet Haberciliği raporunu hazırladı. Televizyon dizileri ve gündüz kuşağı programları konusunda uluslararası akademik yayınlar yaptı. Türkiye'de televizyon izleme pratikleri anlamak için yeni bir model geliştirmek için çalışması halen devam etmektedir.
Kurucu Ortak | Tasarım, Yayın ve İletişim Direktörü

Sidar Bayram

2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümlerinden lisans dereceleriyle mezun oldu. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden yüksek lisans

2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümlerinden lisans dereceleriyle mezun oldu. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. 2009-2012 yılları arasında Bog?azic?i Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktor adayıdır. Görsel-İşitsel kayıt sistemlerinin toplumsal, siyasal ve estetik etkileri üzerine doktora projesi yürütmektedir. Maddi kültür, medya arkeolojisi, arşiv çalışmaları, teknolojik altyapılar, estetik pratikler, görsel-işitse bilgi biçimleri, ve duygu sosyolojisi alanlarında çalışmaktadır. Basılı ve dijital mecralarda yazı ve söyleşilerinin yayınlanmasının yanı sıra, çevirmenlik ve editörlük yapmaktadır.
Kurucu Ortak | İnsan Kaynakları ve Finans Direktörü

Orkun Doğan

2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünden lisans derecesiyle mezun oldu. İstanbul Bilgi Universitesi ve Barcelona Graduate School of Economics'ten ekonomi ve kamu politikaları iktisadı alanlarında yüksek lisans dereceleri aldı.

2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünden lisans derecesiyle mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Barcelona Graduate School of Economics'ten ekonomi ve kamu politikaları iktisadı alanlarında yüksek lisans dereceleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde doktor adayıdır. Aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Farklı araştırma projelerinde proje koordinatörü, saha araştırmacısı ve veri analisti olarak görev aldı. Politik ekonomi, kalkınma iktisadı, tarım ekonomisi, ekolojik iktisat ve davranışsal iktisat alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Tarım ve gıda sistemleri alanındaki akademik çalışmalarının yanı sıra kooperatifçilik alanında uzmanlığı ve deneyimi bulunmaktadır.