arastirma-kapak
Yönelimleri takip eder, duyguları haritalandırır.

Dissensus büyük veri çağında, yığına değil detaya önem veren bilgi üretme yöntemlerine duyulan ihtiyacın farkındadır. Hayatın akışına yön veren belirsizlik, çelişki ve çoklukları niteliksel veriye dönüştürür, nitelikli tasarımlar üretir. Dissensus’un yaklaşımı ilişkisellik odaklıdır, çünkü

 • duygular, düşünceler, deneyimler ve davranışlar ancak bireylerin içinde bulundukları ilişkiler içinde anlamlandırılabilir.
 • her birey girdiği ilişkiler içinde muhtelif konumlar alır; markalarla ilişkisinde müşteri, ürünlerle ilişkisinde tüketici, ekranlarla ilişkisinde izleyici, kurumlarla ilişkisinde yurttaş, siyasi partilerle ilişkisinde seçmen, sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkisinde gönüllü ya da yararlanıcı; toplumla ilişkisi içinde katılımcı, meraklı ya da umursamaz birey konumundadır.
 • her birey yalnızca pasif bir tüketici değil, aynı zamanda aktif bir üreticidir; bireylerin duygu, düşünce, deneyim ve davranışları ilişkilendikleri markaların, ekranların, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının ürün, imaj ve stratejilerini şekillendirir.

Dissensus geniş bir yelpazede kişi ve kurumlarla iş ortaklıkları kurar.

Özel Sektör

Dissensus markalarla çalışır, iş ortaklarının tercih ve ihtiyaçlarına yönelik tüketici, itibar ve kurumsal organizasyon araştırmaları yürütür. Hizmet tasarımı, müşteri profilleme, ürün geliştirme, organizasyonel inovasyon ve renovasyon konularında araştırma, tasarım ve danışmanlık hizmetleri sunar. Markaların, müşterilerin ve tüketicilerin problem alanlarını tespit eder, çözüm önerileri geliştirir.

 • Kültür Endüstrisi ve Kültürel Tüketim
 • Fintech, Bankacılık ve Sigortacılık
 • Hızlı Tüketim
 • Eğlence ve Turizm
 • İnşaat ve Emlak
 • Enerji
 • Medikal ve Eczacılık
 • Eğitim ve Eğitsel Tüketim
 • Gıda ve Perakendecilik
 • Reklamcılık

Kamu Sektörü

Dissensus ulusal ve yerel ölçekli kamu kurumlarıyla çalışır, onların tercih ve ihtiyaçlarına yönelik etkin yönetişim araştırmaları yürütür. Toplumsal ihtiyaçların tespitinden, bu ihtiyaçların karşılanmasını hedefleyen uygulamaların etki değerlenmelerine kadar geniş bir yelpazede araştırma, tasarım ve danışmanlık hizmetleri sunar.

 • Sosyal Politikalar
 • Nüfus, Aile, Sağlık, Göç
 • İstihdam ve İşsizlik
 • Yerel Yönetimler
 • Yönetişim Teknolojileri
 • Ulusal Eylem Planları

Sivil Toplum Kuruluşları

Dissensus sosyal sorumluluk ve farkındalık kampanyaları yürüten ulusal ve uluslararası vakıflar, dernekler ve inisiyatiflerle çalışır. Sivil toplum kampanyalarının odak, yöntem ve etkinliklerine dair araştırma, tasarım ve danışmanlık hizmetleri sunar. Toplumsal problem alanlarını tespit eder, çözüm önerileri geliştirir.

 • Açlık ve Yoksullukla Mücadele
 • Toplumsal Barış
 • Kamu Sağlığı
 • Cinsiyet Eşitliği
 • Eğitime Erişim Eşitliği
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Sürdürülebilir Şehir
 • Sorumlu Tüketim
 • Yenilenebilir Enerji

Siyasal Partiler

Dissensus ulusal ve yerel ölçekli siyaset yapıcılar ve karar alıcılarla çalışır. Toplumsal problem alanlarına dair yürüttüğü duygu, düşünce, deneyim ve davranış araştırmalarıyla siyasi aktörlere, araştırma, tasarım ve danışmanlık hizmetleri sunar. Toplum odaklı siyasi stratejiler tasarlar, çözüm önerileri geliştirir.

 • Siyasi Algılar, Olgular ve Duygular
 • Seçmen Profili ve Segmentasyonu
 • İtibar Araştırmaları
 • Siyasal Eğilim
 • Söylem-Etki Araştırmaları

Medya

Dissensus medya alanında uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte çalışan, ağ kuran, ölçüm ve değerlendirme yapan, politika üreten kişi ve kurumlarla çalışır. Toplumsal arzu ve beğenileri harekete geçiren, televizyon ve dijital platform yayıncılığı alanında, sektör araştırmaları ve  niteliksel izleyici araştırmaları tasarlar, var olan izleyici ölçüm sistemlerinin analizini yapar. Medya alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin işleriyle ilgili araştırmalar yapar. Kamu yayıncılığı, yayın politikaları ve denetimlerinin etkileri konusunda kamu kurumları ve belediyelere araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunar.

 • Televizyon Yayıncılığında Metinler ve Türleri
 • Dijital Medya ve Yeni İletişim Teknolojileri
 • İzleyicilik, Tüketicilik, Etkileşim, Kullanıcı Deneyimi
 • Uluslararası Gazetecilik Ağları ve Medya Meslek Örgütleri
 • Kamu Yayıncılığı, Yayın Politikaları ve Denetimi
 • Özel ve Bağımsız Medya Kuruluşları
 • Algı ve İtibar Yönetimi

Meraklı Kalabalıklar

Dissensus köklü toplumsal, siyasal, ekonomik, teknolojik ve ekolojik dönüşümlerin yaşandığı günümüzde ortaya çıkan yeni olguları, imkanları ve problem alanlarını merak eder. Yürüttüğü araştırmalarla merakını paylaşan kalabalıklara niteliksel veri bazlı bilgi üretir, tartışmaya açar.